Modlitba horského záchranára

Všemohúci Bože, ty si stvoril celý vesmír, v ňom našu Zem a na nej vrchy. Veľkosť a krása hôr priťahuje ľudí. V horách človek hľadá oddych, obdivuje majestátnosť a krásu prírody, prekonáva prekážky a neraz skúša aj hranice svojich síl. Neraz sa stáva, že človeka v horách prekvapí mohutná sila prírody, alebo svojim nerozvážnym počínaním si privodí nešťastie a ocitne sa v ohrození života.
V takýchto situáciách volajú ľudia o pomoc k tebe, ale i na Horskú záchrannú službu. Pane, ty ma neberieš ako konkurenciu, lež ako svojho spolupracovníka. Chceš, aby človek v ohrození cezo mňa dostával tvoju pomoc a záchranu. Pomáhaj mi, aby som svoju službu chápal ako predĺženie tvojej zachraňujúcej ruky. Daj, aby som v hlase tých, čo volajú o pomoc, poznal hlas tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý trpel na kríži na vrchu Kalvárie. Nech si pri záchranných akciách uvedomujem Ježišove slová: „Čo ste urobili jednému z mojich trpiacich bratov, mne ste urobili.“
Posilňuj ma, aby som spolu so svojimi spolupracovníkmi dokázal ochotne vynaložiť všetku námahu a odborné schopnosti na účinnú pomoc ohrozeným blížnym. Aj nás ochraňuj, pri oddychu i pri záchranných akciách od každého zla a nešťastia – aby sme sa mohli vrátiť k svojim, hoci unavení, ale s radosťou, že sme zachránili človeka. Keď napriek všetkej snahe môžeme zniesť z vrchov už iba bezduché telo obete nešťastia, s vierou a nádejou vo večný život sa chceme modliť za dušu postihnutého a s úctou sa postarať o jeho telo, pretože raz ma byť vzkriesené k večnému životu.
Veď ma svojim Duchom, aby som nezabúdal, že hory sú síce tvojim nádherným dielom, ale že ty sa so mnou chceš osobne stretnúť aj v spoločenstve Cirkvi, pri bohoslužbe, v tvojom Slove a vo sviatostiach. Nech si dám tú námahu, aby som každú nedeľu vystupoval na túto „horu“ – do tvojho chrámu, a tak aby som dokázal uskutočňovať tvoju lásku v kruhu svojej rodiny, na pracovisku i voči ľuďom, čo potrebujú moju pomoc. Amen.

Modlitba k patrónovi horských záchranárov sv. Jánovi Pavlovi II.

Sv. Ján Pavol II. ty si v sebe spájal lásku k horám s láskou k človeku. V horách si obdivoval veľkolepé Božie dielo a v človekovi si miloval vrchol a cieľ stvorenia. V horách si nachádzal regeneráciu síl a ticho pre rozhovor s Bohom. Náplňou tvojho života bola spolupráca s Kristom – Dobrým pastierom, ktorý hľadá strateného človeka a snaží sa ho zachrániť. Tejto službe si venoval všetky svoje sily a schopnosti. Ty si mal rád naše slovenské hory, zvlášť Tatry, v ktorých my sprevádzame a zachraňujeme ľudí, čo sa ocitli v núdzi.
Prosíme ťa, povzbudzuj nás svojím príkladom, aby nás krása a mohutnosť prírody povznášala k obdivu a úcte voči Stvoriteľovi. Pomáhaj nám svojím príhovorom u všemohúceho Boha, aby sme v každom človeku, zvlášť v tom, ktorý je odkázaný na našu pomoc, videli svojho blížneho. Vyprosuj nám srdce Krista – Dobrého pastiera, aby sme dokázali prinášať ohrozeným ľuďom jeho zachraňujúcu lásku. Pomáhaj nám zachraňovať nielen telo našich blížnych, ale aj ich dušu. Buď nám vzorom pevnej viery vo večný život, aby sme mali nádej, že tí, ktorým sme už nemohli pomôcť, sa stretli s Bohom, a aby sme sa modlili za ich duše. Tiež ťa prosíme, aby si nás ochraňoval pri našich akciách; pomáhaj nám prehlbovať naše priateľstvo a vzájomnú dôveru.
Ty si hrdinský zvládol svoj život pod ochranou Božej Matky Márie. Prihováraj sa u nej i za naše rodiny, aby sme v nich a v spoločenstve Cirkvi nachádzali naše ľudské i duchovné zázemie. Kiež si za našu vernú službu Bohu i blížnym zaslúžime prijatie do spoločenstva s tebou i so všetkými svätými vo večnom domove Nebeského Otca. Amen.